onsdag 28. oktober 2009

Søkelys på forfallsspekulasjon


Flere huseiere synes å spekulere i å la sine eiendommer stå til forfall, for slik å frigjøre tomter for større og mer innbringende prosjekter. Nå konfronterer kommunen Karl Ove Bjørnstad ved å verne to trehus i hans eie. Se Adressas omtale av saken her. Huseieren har unnlatt å vedlikeholde bygningene over mange år, og de framstår nå i en sørgelig forfatning. At det å eie denne typen bygninger også innebærer et ansvar for å ta vare på antikvariske og historiefortellende verdier viser Bjørnstad ingen forståelse for. Han var også eier av en av de brannherjede bryggene i Fjordgata, og uttalte i etterkant av brannen at han gjerne så hele bryggerekka revet (Les mer). Det er meget positivt at kommunen retter søkelyset mot forfallsspekulasjon ved å verne de to bygningene i Nedre Møllenberggate. Men er det håp om at huseieren vil følge opp? I praksis har bygninger som utsettes for tilsiktet forfall svært svakt vern i dagens lovverk, der det heter at:

"Eier eller den ansvarlige plikter å holde byggverk og installasjoner som omfattes av denne lov i en slik stand at det ikke oppstår fare for skade på, eller vesentlig ulempe for person, eiendom eller miljø, og slik at de ikke virker skjemmende i seg selv eller i forhold til omgivelsene."

Bildene viser de omtalte bygningene i Nedre Møllenberggate. Foto: Arne Langås.

Ingen kommentarer: